sábado, 23 de mayo de 2015

En clase y fuera de clase (ES) Na lekcji i po lekcjach (PL)

Estas son algunas de las actividades realizadas en clase y fuera de clase por nuestro grupo durante las últimas cuatro semanas.


Oto co działo się w naszej klasie na lekcjach i poza lekcjami przez ostatnie cztery tygodnie.


Realizamos el tema relacionado con la descripción de personas e hicimos una serie de dibujos del monstruo descrito en nuestro manual ¨Compañeros¨.
Zrealizowaliśmy temat związany z opisem osób i wykonaliśmy rysunki potwora opisanego w naszym podręczniku ¨Compañeros¨.


Aprendimos los nombres de las partes del cuerpo humano y aprovechamos nuestros conocimeientos para preparar a nuestros modelos para "un desfile lexical".
Nauczyliśmy się nazw części ciała i wykorzystaliśmy naszą wiedzę w praktyce, przygotowując naszych modeli do "słówkowego" pokazu mody.

Durante las actividades extraescolares preparamos dos platos nuevos: uno mexicano y otro español. Preparamos y probamos quesadillas y churros. ¡Nos quedaron riquísimos!
W ramach zajęć pozalekcyjnych przygotowaliśmy dwa nowe dania: meksykańskie i hiszpańskie. Były to quesadillas oraz churros. Były przepyszne!
En clase aprendimos el vocabulario necesario para describir el carácter. Clasificamos los rasgos de carácter en cualidades y defectos. Describimos las cualidades de nuestros compañeros de clase.
Na lekcji nauczyliśmy się słownictwa potrzebnego do opisu charakteru. Podzieliliśmy cechy charakteru na wady i zalety. Opisaliśmy zalety naszych kolegów i koleżanek z klasy.


Celebramos también "El día del Sombrero"
Obchodziliśmy także "Dzień Kapelusza"
domingo, 17 de mayo de 2015

Nuestro primer premio (ES) Nasza pierwsza nagroda (PL)

Agata y Szymon, los representantes del grupo que ganó el tercer premio en el consurso "En un Lugar de Argentina" oranizado por las Olimpiadas de Español fueron a Poznań para presentar su trabajo durante el final de las Olimpiadas. Además de presentar su proyecto al público reunido en el hotel Andersia, participaron en varios eventos culturales previstos para la celebración del Final de las Olimpiadas. Durante la gala de las Olimpiadas, en el aula del Collegium Minus de la Universidad de Poznań, recibieron también un diploma de reconocimiento y un premio de manos de la Embajadora de Argentina en Polonia y la Presidenta de las Olimpiadas de Español.

Agata i Szymon, przedstawiciele grupy uczniów, którzy zdobyli trzecie miejsce w konkursie "W pewnym miejscu w Argentynie", zorganizowanym przez Olimpiadę Języka Hiszpańskiego, udali się do Poznania, aby przedstawić swoja pracę podczas Finału Olimpiady. Oprócz zaprezentowania projektu przed publicznością zgromadzoną w hotelu Andersia, wzięli udział w wydarzeniach kulturalnych towarzyszących Olimpiadzie. Podczas uroczystego Finału Olimpiady, w auli Collegium Minus Uniwersytetu Poznańskiego, otrzymali również dyplom oraz nagrodę z rąk Pani Ambasador Republiki Argentyny w Polsce oraz Przewodniczącej Olimpiady Języka Hiszpańskiego. 

 Agata y Szymon preparándose para su presentación
Agata i Szymon przygotowują się do prezentacji

La entrega de premios. Con la Embajadora de la República de Argentina y la Presidenta de las Olimpiadas de Español
Wręczenie nagród. Z Panią Ambasador Republiki Argentyny oraz Panią Przewodniczącą Olimpiady Języka Hiszpańskiego

Agata y Szymon con doña Patricia Salas, la Embajadora de la República de Argentina en Polonia
Agata i Szymon z Panią Patricią Salas, Ambasadorem Republiki Argentyny w Polsce

Los representantes del grupo premiado con don Agustín Núñez Martínez, el Embajador de España en Polonia
Przedstawiciele nagrodzonej grupy z Panem Agustínem Núñez Martínez, Ambasadorem Hiszpanii w Polsce